ŽIVOT 99 – Jihlava

Osobní asistence

Poslání

Posláním osobní asistence je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíl

Cílem osobní asistence je uživatel, který může zůstat a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí podle svých potřeb, schopností a návyků.

Komu je služba určena?

Služba osobní asistence je poskytována osobám od 6 let, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat a nachází se v nepříznivé sociální situaci:

- situace těchto osob vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby, protože nejsou schopny se samy, nebo za podpory blízkých, zapojovat do běžného života,

- a zároveň žijí v Jihlavě, v ORP Jihlava nebo mimo ORP Jihlava do vzdálenosti 20 kilometrů od sídla organizace.

S čím Vám můžeme pomoci?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

ranní vstávání, večerní ukládání, oblékání, převlékání, přesouvání (např. z lůžka na vozík), bezpečný pohyb v domácnosti i na vycházce

Pomoc při osobní hygieně

běžná denní hygiena, koupání, sprchování (včetně hygieny na lůžku), přesouvání na toaletu či toaletní křeslo, výměna inkontinenční pomůcky

Pomoc při zajištění stravy

příprava stravy (snídaně, svačiny, obědu, večeře), podávání a porcování stravy, příprava a podání nápojů

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

zajištění malého nákupu, drobný denní úklid (zametení a setření povrchů, mytí nádobí), praní prádla v automatické pračce uživatele, sušení prádla či žehlení

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

naplňování volného času (např. procházky, předčítání z knih a časopisů, povídání) a pomoc a podpora při výuce a aktivitách školy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod do školy, k lékaři, na poštu, do knihovny nebo kulturní akce

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

základní sociální poradenství a zprostředkování kontaktů (např. na právníka), doprovod na úřad, pomoc při vyplňování žádostí

Organizační informace

Kde službu poskytujeme?

 • v Jihlavě a na území ORP Jihlava. Dále mimo ORP Jihlava do vzdálenosti 20 kilometrů od sídla organizace

 • v přirozeném prostředí uživatele (např. doma, ve škole)

Kdy poskytujeme?

 • péči poskytujeme po uzavření Smlouvy o poskytnutí osobní asistence

 • ve všední dny od 6:30 do 19:00 hodin

 • o víkendech a svátcích od 8:00 do 19:00 hodin

 • Služba o víkendu a státních svátcích je poskytována 1 pracovníkem (kapacita je omezena) a uživatelům, kteří využívají osobní asistenci běžně v týdnu.

Kapacita osobní asistence

Maximální kapacita je vyjádřena jako okamžitá a kolísá v časových intervalech v pracovních dnech:

 • 6 uživatelů v časovém intervalu od 6:30 do 9:00 hodin,
 • 16 uživatelů v časovém intervalu k od 9:00 do 15:00 hodin,
 • 5 uživatelů v časovém intervalu od 15:00 do 19:00 hodin,
 • 1 uživatel o víkendu a ve státní svátek

Jak si zařídit osobní asistenci?

 • podejte si Žádost o poskytnutí osobní asistence – vyplněnou a podepsanou Žádost zašlete (poštou, e-mailem) nebo přineste osobně k nám do organizace

 • poté Vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech

Kolik za službu zaplatíte?

 • Úhrada za službu je ve výši 135 Kč za hodinu – ve všední dny, o víkendech i o svátcích.

 • službu lze hradit z Příspěvku na péči

Jaké zásady uplatňujeme?

Individuální přístup

každému uživateli je péče poskytována na míru dle jeho potřeb, přání, možností a schopností

Respektování soukromí uživatele, jeho vlastní volby, rozhodnutí, zvyklostí či názoru

běžná denní hygiena, koupání, sprchování (včetně hygieny na lůžku), přesouvání na toaletu či toaletní křeslo, výměna inkontinenční pomůcky

Zachování lidské důstojnosti

dodržování vzájemné úcty a zdvořilosti

Podpora stávajících schopností a dovedností

pracovníci se snaží podporovat soběstačnost uživatele, neděláme nic za uživatele, pokud to zvládne sám

Rovný přístup

respektujeme se bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině

Kontaktní informace

Bc. Jana Hartlová, DiS. – vedoucí osobní asistence